பொருளாதார மீழ்ச்சியில் இருந்து எழுவோம் ! ஒரு புதிய தலைமுறையின் காத்திரமான எழுச்சி !