நாடு தின்றாடும் நிலையிலும், எமது வளம் கொண்ட காணிகள் பறிபோகின்றன ! நித்திரையில் அரசியல் தலைவர்கள் !