கொழுந்து விட்டெரியும் கொழும்பில் , அரசியலில் அடுத்து என்ன ?