அன்றே நாம் கூறினோம் ! கேட்டீர்களா ? இது தான் கலக அரசியல் !