போராட்டங்கள் எதற்காக தொடர்கின்றன? எதுவரை தொடரும்? யாருக்காக தொடரும்?