உலக ஊடகங்களில் ,தென்னாசியாவின் மிக பெரிய புரட்சி என வர்ணிக்கப்பட்ட போராட்டம் ரணிலை ஆசனம்’ இல்லாமலே சிம்மாசனம் ஏற்றவா ?

    உலக ஊடகங்களில் ,தென்னாசியாவின் மிக பெரிய புரட்சி என வர்ணிக்கப்பட்ட போராட்டம் ரணிலை ஆசனம்’ இல்லாமலே சிம்மாசனம் ஏற்றவா ?