மாற்றத்தின் சக்திகளாக சாமானியர்களும் இருக்க வேண்டும்.!