நீங்கள் பொறுப்பெடுங்கள்; நாங்கள் மிகுதியை பார்த்துக் கொள்கின்றோம்”ரணில் மகிந்த உறவு ரகசியம் என்ன?