இந்தியாவைச் சீண்டிப் பார்க்க சீனா செய்யும் பனிப்போர் ! இலங்கையின் வரமும் அதன் அமைவிடம்தான்; சாபமும் அதுவேதான்