தமிழ்நாட்டின் அழுத்தமே நினைவுத்தூபி மீள் அமைக்கப்பட காரணம்; சுமந்திரன்