நாளைய எதிர்காலத்துக்காக போராட்டக்காரர்களை வடக்கிற்கு அழையுங்கள்!