வசதியான அஞ்ஞாதவாசம்’ முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகும் இயல்பு மீறிய அரசியல் கலாசாரம் , என்ன நடக்கும்?