கோட்டாவின் மீள்வருகையும் குழம்பிய குட்டையும்.கொள்கை இல்லாத தெற்கு கூட்டணிகள்